Privatumo politika

Naudojimosi svetaine taisyklės

 

Siekdami užtikrinti sklandų svetainės veikimą parengėme naudojimosi svetaine taisykles, kurios yra taikomos ir privalomos visiems jos lankytojams.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „Artrasas” (toliau – Pardavėjas) priklausančioje parduotuvės internetinėje užsakymų sistemoje www.saulesbroliai.lt  (toliau – Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

1.2. Laikoma, kad asmuo, kuris užsako prekes ir patvirtina šias Taisykles paspausdamas nuorodą „Sutinku su taisyklėmis”, yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.

1.3. Užpildęs užklausą asmuo tampa Parduotuvės klientu (toliau – Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti užklausas, užsakymus, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai, pateikti iki Taisyklių pakeitimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų Kliento sąlygų nesilaikymo.

2. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

2.1. Prekių pasiūlyme Prekių kainos nurodytos  (Eurais) su PVM.

2.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas – iki jo patvirtinimo.

2.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti bankiniu pavedimu arba grynais.

2.4. Patvirtindamas pasiūlymą Klientas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo data laikoma apmokėjimo už prekes gavimas į Pardavėjo sąskaitą.

2.5. Kai mokama išankstiniu mokėjimu, Klientas įsipareigoja atsikaityti per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo iš Pardavėjo momento. Jei per nustatytą terminą Pirkėjas neatlieka apmokėjimo už prekes į Pardavėjo nurodytą sąskaitą, užsakymas anuliuojamas.

 3. Prekių užsakymas

3.1. Klientas pateikia Pardavėjui nustatytos formos užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus “Užsakyti”).

3.2. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

3.3. Patvirtindamas užsakymą, Klientas užtikrina, kad visi jo rekvizitai yra teisingi.

3.4. Klientas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes, kiekį, Prekes priimsiantį asmenį (jei Prekes priimtų ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo laiką bei kitus duomenis reikalingus prekės pristatymui.

3.5. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui tik nuo to momento, kada Pardavėjas jį patvirtina.

3.6. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina automatiškai nuo jo gavimo momento ir pradeda jį vykdyti gavęs apmokėjimą į Pardavėjo sąskaitą.

 4. Prekių pristatymas ir įteikimas

4.1. Kai Klientas pasirenka išankstinį apmokėjimą, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui per 5 (penkias) darbo dienas, po užsakymo apmokėjimo gavimo patvirtinimo.

4.2. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis – pašto kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.

4.3. Tais atvejais kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Pardavėją.

4.4. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo ir atsiimti prekes pats arba už papildomą pristatymo mokestį.

4.5. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.

4.6. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.

4.8. Klientui apmokėjus už Prekes, Pardavėjas Klientui elektroniniu būdu išsiunčia sąskaitą faktūrą (jei klientas pasirenka).

4.9. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

5. Prekių garantijos

5.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus.

5.2. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Klientui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas – LR įstatymuose numatytais pagrindais.

5.2. Garantijos metu Klientui kreipusis į Pardavėją dėl nekokybiškos Prekės Pardavėjas nukreipia Klientą į Prekės gamintojo garantinio aptarnavimo centrą.

5.3. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

 6. Prekių grąžinimas

6.1. Klientui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

6.2. Klientas turi teisę grąžinti kokybišką Prekę dėl subjektyvių priežasčių ar individualių Prekės požymių, kurie neatitinka Kliento poreikio (pvz.: nuluptas lakas, ne tas dydis, ir t.t.) per 7 (septynias) dienas nuo Prekės įteikimo Klientui momento.

6.3. Grąžindamas Prekę Klientas privalo užpildyti Prekės grąžinimo dokumentą, kurį privalo pateikti kartu su grąžinama Preke.

6.4. Pardavėjas Prekes iš Kliento priima, jeigu:

6.4.1. Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Kliento;

6.4.2. Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;

6.4.3. Grąžinama pilna Prekės komplektacija, Prekės garantiniai dokumentai;

6.4.4. Klientas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.

6.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

6.6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

6.7.Tais atvejais, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Klientui yra grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

6.8. Grąžinamos Prekės priimamos su Pardavėju suderintu laiku.

 7. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

7.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

7.2. Klientas turi teisę:

7.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;

7.2.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė.

7.3. Klientas įsipareigoja:

7.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;

7.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;

7.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;

7.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti su Pardavėju už nupirktas Prekes;

7.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;

7.3.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

7.4. Pardavėjas turi teisę:

7.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;

7.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;

7.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;

7.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

7.4.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes pasirinko išankstinį apmokėjimą;

7.5. Pardavėjas įsipareigoja:

7.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

7.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento užsakymą.

7.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

7.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės ir komplektacijos prekės;

7.5.5. Parduodant ne maisto prekes, išduoti Klientui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas;

7.5.6. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

7.5.7. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;

7.5.8. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;

7.5.9. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

7.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

7.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

7.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

7.9. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

7.10. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

8. Kitos nuostatos

8.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.

PRIVATUMO POLITIKA

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Artrasas”, 301550669 rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Artrasas”, 301550669 naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums, tame tarpe: vardas, pavardė, kontaktinis tel. nr., banko sąskaitos numeris, kitą kontaktinę informaciją (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Artrasas”, 301550669 jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Artrasas”, 301550669 Valdomas elektronines sistemas. UAB “Artrasas”, 301550669 nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Artrasas”, 301550669 naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Artrasas”, 301550669 vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

4. Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Artrasas”, 301550669 įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

1. Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus);

2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

3. Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

5. Apdoroti Jūsų užklausas;

6. Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

3. UAB “Artrasas”, 301550669, gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu info@artrasas.lt;

4. UAB “Artrasas”, 301550669 Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu info@artrasas.lt;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Artrasas”, 301550669 gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu info@artrasas.lt.

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-06-11.

PRIVACY POLICY

By using this web site, you give your consent to the company UAB “Artrasas”, 301550669 to collect and use your personal data as defined by this Privacy Policy. UAB “Artrasas”, 301550669 uses the information you provide when registering, by making orders or by sending us requests, including: Name, surname, contact person. No., Payment Transaction ID, Other Contact Details (all together – Personal Data) to properly manage your orders / queries.

General provisions

UAB “Artrasas”, 301550669 by no means sells or transmits your Personal Data to any third party without your express permission. No third party can offer you goods or services via UAB “Artrasas”, 301550669 electronic systems. UAB “Artrasas”, 301550669 Will not use your Personal Data for direct marketing purposes. If UAB “Artrasas”, 301550669 would use your personal data for direct marketing purposes, you should always agree with it and have an option to cancel it.

UAB “Artrasas”, 301550669 follows these basic principles of personal data processing:

1. Personal data is collected for specified and legitimate purposes;

2. Personal data shall be processed accurately and fairly;

3. Personal data is processed lawfully;

4. All information about processed personal data is confidential;

Managing and protecting your personal data UAB “Artrasas”, 301550669 implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as any other unlawful handling. Personal data are processed in accordance with the 2016 April 27 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data.

Personal data is collected and processed for the following purposes:

1. To process your orders (after making orders);

2. To Issue financial documents to you (eg invoices);

3. Solve problems with the delivery;

4. Perform other contractual obligations;

5. Process your queries;

6. For direct marketing purposes – by getting agreement only by giving the opportunity to refuse and cancel.

Personal rights

By allowing to manage your personal data, you are entitled to:

1. Require correction, destruction or suspension of the processing of your personal data when data is processed without complying with this and other laws;

2. Disagree with the processing of his personal data;

3. UAB “Artrasas”, 301550669, upon receipt of your application for the processing of personal data, will provide you with a response within 30 calendar days of your request. Only requests for the processing of your personal data submitted by e-mail are considered. mailed to info@artrasas.lt;

4. UAB “Artrasas”, 301550669 Members / Clients have the right to request the transfer or cancellation of information related to their payment history and the information they provide. Such requests will be processed within 30 days. From email receipt mail by info@artrasas.lt;

Final Provisions

Substantial changes to this Privacy Policy are sent to members by email. UAB “Artrasas”, 301550669 may change this Privacy Policy without prior notice. If you have questions about our Privacy Policy, you can contact us at any time by email: info@artrasas.lt.

The date of the last update of this document is 2018-06-11.