fbpx

Daugiau nei 10 milijonų parama keičiant seną katilą į šilumos siurblį oras vanduo

CH Unitherm monoblokas

Daugiau nei 10 milijonų parama keičiant senus katilus
Nuo 2020 m. rugsėjo 21 d. paskelbtas kvietimas senų ir neefektyvių šildymo katilų keitimui.

Daugiau nei 10 milijonų parama per visus šių metų kvietimus

Šiam kvietimui skirta kiek daugiau nei 4,8 mln. eurų. (tai jau 3 kvietimas)

Finansuojami įrenginiai ar technologijos:
Šilumos siurblį, kurio energijos šaltinis yra aeroterminė energija, energijos šaltinio paskirstymo terpė vanduo (oras-vanduo), o naudingumo koeficientas, nurodytas įrenginio techninėje dokumentacijoje, vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimai (COP) prie +7 ° C lauko oro temperatūros, ne mažesnis kaip 3,0.“
Galimi pareiškėjai
Fiziniai asmenys, Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties (vieno buto pastatą, butą dviejų butų gyvenamosios paskirties pastate arba sodų paskirties pastatą (sodo namą), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas yra įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus nuo kvietimo teikti Registracijos formas dienos (t. y. baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki kvietimo teikti Registracijos formas dienos).
Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos ne pagal Fizinio asmens faktiškai patirtas įrangos įsigijimo išlaidas, bet Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitos 7 lentelėje (ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/katilu-keitimo-namu-ukiuose-islaidu-fiksuotojo-ikainio-nustatymo-tyrimas ) nustatytą 1 kW fiksuotąjį įkainį (Eur/kW) padauginus iš Registracijos formoje nurodyto planuojamo įrengti:
1. a) šilumos siurblio vardinės galios (Prated) (kW), nurodytos vadovaujantis 2013 m. rugpjūčio 2 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 813/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi patalpų šildytuvų ir kombinuotųjų šildytuvų ekologinio projektavimo reikalavimais.
2. b) biokuro katilo vardinės (nominalios) šildymo galios (kW).
Fizinio asmens projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

APVA iki lapkričio 20 d., t.y. per 30 dienų nuo kvietimo teikti registracijos formas nustatyto termino paskutinės dienos, įvertinusi pateiktas registracijos formas, sudarys teigiamai įvertintų registracijos formų sąrašą, kuriame registracijos formos bus išdėstomos pagal bendrą (suminį) suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), taip pat nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų registracijos formai suteiktą balų skaičių bei nurodant galimą skirti projektui finansavimo lėšų dydį. APVA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo registracijos formų sąrašo patvirtinimo, raštu arba elektroninėmis priemonėmis informuos pareiškėjus apie jiems skirtą finansavimą.

Puikus metas pasinaudoti Europos sąjungos fondo daugiau nei 10 milijonų parama.

Populiariausias šilumos siurblys paramai gauti

CH šilumos siurblys oras vanduo
CH šilumos siurblys oras vanduo paramai

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos apie paramą